Aktualności

Ogłoszenie

28 lutego 2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ

REALIZACJI PROJEKTU

 

Wójt Gminy Jawornik Polski ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. D.U. z 2018 poz. 1431).

Celem planowanego dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Jawornik Polski poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód i sprzęt.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres: Urząd Gminy w Jaworniku Polskim, 37-232 Jawornik Polski 30 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim, pokój nr 1 – SEKRETARIAT, w terminie do dnia 22.03.2019 r. do godziny 15:30. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie:

„Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń "

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim w   Biuletynie   Informacji    Publicznej. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 16 651 40 14


 Ogłoszenie o wynikach naboru

 

« Powrót do wszystkich aktualności

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top