Aktualności

Rewitalizacja Gminy Jawornik Polski

14 czerwca 2017

Program Rewitalizacji Gminy Jawornik Polski


    Co to jest program rewitalizacji? Gmina Jawornik Polski przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji (PR), który jest wieloletnim programem przyjętym i koordynowanym przez Samorząd Gminy. Program ma na celu rewitalizację określonego obszaru zdegradowanego lub obszarów zdegradowanych. Program jest realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Program jest dokumentem wymaganym w procesie aplikacji o środki pomocowe z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz umożliwia uzyskanie dotacji. 
    Co oznacza rewitalizacja? Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze Gminy proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Rewitalizacja służy wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości. Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne Gminy. Osiągnięcie postawionych celów jest możliwe przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, wsparcie już istniejących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
    Co to jest obszar zdegradowany? Obszar zdegradowany to obszar problemowy w Gminie, na którym można zaobserwować negatywne zjawiska zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej, technicznej lub ekonomicznej. Obszar taki można opisać poprzez wskaźniki tj. m.in. wysoki poziom ubóstwa, trwałego bezrobocia, niski poziom edukacji, niski poziom aktywności gospodarczej, zniszczone otoczenie, niski poziom zasobów mieszkaniowych. Wykorzystując te wskaźniki jak i Państwa uwagi, zostaną zdefiniowane i wybrane obszary zdegradowane w Gminie Jawornik Polski.
Aby przeprowadzić skuteczną rewitalizację muszą być spełnione 4 warunki:
    1.  rewitalizacja jest prowadzona kompleksowo i skoordynowana,
    2.  rewitalizacja jest oparta na szczegółowych badaniach i trafnej diagnozie Gminy,
    3.  rewitalizacja jest wypracowana partycypacyjnie – wspólnie ze wszystkimi interesariuszami, w tym z Państwem – mieszkańcami Gminy Jawornik Polski,
    4.  rewitalizacja ma precyzyjnie określone cele.

Aby szczegółowo poznać sytuację Gminy Jawornik Polski oraz poznać Państwa zdanie na temat działań rewitalizacyjnych prosimy Państwa o czynny udział w konsultacjach społecznych, które obejmować będą:
    1)    spotkania informacyjno-warsztatowe (zapewniony catering kawowy):
      • 19 czerwca  11:00 -  12:30 w domu Ludowym w Manasterzu (sołectwa Zagórze, Manasterz);
      • 19 czerwca 13:30 -  15:00  w Zespole Pałacowo - Parkowym  Hadle Szklarskie (sołectwa Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie);
      • 20 czerwca  11:00 -  12:30 w Remizie OSP w Hucisku Jawornickim  (sołectwo Hucisko Jawornickie);
      • 20 czerwca  13:30 -  15:00  w budynku GOK w Jaworniku Polskim  (sołectwa Jawornik - Przedmieście, Jawornik Polski, Widaczów);
    2)    Konferencje podsumowującą dla całej Gminy, która odbędzie się 27 czerwca o godzenie 19:00 w Zespole Pałacowo - Parkowym  w Hadlach Szklarskich.
    Dlaczego warto przyjść na spotkanie? Państwa udział jest jednym z czterech warunków, których spełnienie jest konieczne aby rewitalizacja przeprowadzona w Gminie Jawornik Polski była skuteczna i dopasowana do Państwa potrzeb. Spotkania to rodzaj dialogu, dzięki któremu Samorząd Gminy pozna Państwa opinię. Udział w spotkaniu ma wpływ na decyzje podejmowane w dalszej części opracowania Programu Rewitalizacji.
Państwa opinia jest kluczowa przy wykonaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji!
    Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Gminy Jawornik Polski, na której będą udostępniane dalsze informacje odnoście Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wartość projektu wynosi 61 400,- zł natomiast kwota dotacji wynosi 55 260,- zł.

« Powrót do wszystkich aktualności

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.