Deklaracja dostępności

Gmina Jawornik Polski

Oficjalna Strona

Urząd Gminy w Jaworniku Polskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Jawornik Polski Oficjalna Strona.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-11-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Pliki tekstowe edytowalne, jak i PDF – częściowo pomimo starań redaktorów serwisu nie spełniają wymaganych norm ze względu na niepoprawne formatowanie tekstów pochodzących z różnych źródeł. W miarę możliwości będziemy redagować teksty tak aby zawierały poprawne formatowanie tekstów tak, aby zachowywały normy ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 2. Może zdarzyć się sytuacja, że filmy i odnośniki do filmów z serwisów zewnętrznych zamieszczane w serwisie nie posiadają audiodeskrypcji oraz podpisów niektórych treści video lub innych wymaganych elementów bądź zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 3. Znaczniki i tagi – uwagi na rozwiązania i ograniczenia serwisu przez redaktorów nie jest stosowany znacznik lang.
 • 4. Brak możliwości zmiany rozmiarów tekstu oraz kontrastu strony – planowane uzupełnienie funkcjonalności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Czapla.
 • E-mail: sekretarz@jawornikpolski.itl.pl
 • Telefon: 166514014

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Jaworniku Polskim
 • Adres: Jawornik Polski 30
  37-232 Jawornik Polski
 • E-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl
 • Telefon: 166514014

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Parking z oznaczeniem miejsc dla niepełnosprawnych

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top