Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Jawornik Polski
poprzez indywidualizację procesu nauczania

 

Realizacja projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Jawornik Polski poprzez indywidualizację procesu nauczania” złożonego w ramach naboru 1/9.1.2/2010, Poddziałanie 9.1.2, Działanie nr 9.1, Priorytet nr IX POKL finansowany ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

1. Okres realizacji projektu:

Od 01.02.2011 do 14.06.2013

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III z szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Jawornik Polski.

Do celów szczegółowych projektu należą:

 1. zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Jawornik Polski innowacyjnych metod nauczania i środków dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania,

 2. podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom dzieci uczących się na pierwszym etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły,

 3. wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju dziecka,

 4. wzmocnienie poczucia własnej wartości ucznia,

 5. zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom,

 6. eliminowanie niepowodzeń uczniów,

 7. wyrównanie istniejących braków.

3. Grupy docelowe

Projektem objęte są wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Jawornik Polski. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Rekrutacja do projektu odbyła się poprzez spotkania rodziców i uczniów klas I-III z obu szkół podstawowych.

4. Działania oraz potencjał projektodawcy

5. Zarządzaniem i obsługą projektu będą się zajmować pracownicy Urzędu Gminy:

Bernadetta Zając – koordynator

Iwona Łysiak – asystent

Renata Jamrozik -księgowa

6. Kadra projektowa (specjaliści prowadzący zajęcia z uczniami) zostanie wyłoniona w oparciu o obiektywne merytorycznie kryteria. Przeprowadzona zostanie rekrutacja.

W wyniku ogłoszonych konkursów wyłonione zostały następujące osoby do prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2010/2011

- Lucyna Pieńczak

- Barbara Ziętek

- Renata Krawiec

- Ewa Łamasz

- Renata Hałys

- Małgorzata Kojder

- Jolanta Zięzio

- Teresa Łuczyk.

7. W obu szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 218 zajęć (SP nr 1 – 121 zajęć, SP nr 2 – 97 zajęć)

- zakęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 218 zajęć (SP nr 1 – 121 zajęć, SP nr 2 – 97 zajęć)

- zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy - 218 zajęć (SP nr 1 – 121 zajęć, SP nr 2 – 97 zajęć)

- zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów - 218 zajęć (SP nr 1 – 121 zajęć, SP nr 2 – 97 zajęć)

8. Wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami i uczennicami będzie zgodne z potrzebami dzieci powyższych szkół. Do obu szkół podstawowych zakupione zostały: środki dydaktyczne (łamigłówki słowne, dywanik glottodydaktyczny, różne gry)doskonalące analizę i koordynację wzrokowo – ruchową i ułatwiające pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu; (klocki matematyczne, logiczne układanki, bryły objętościowe, wagi, działania matematyczne itp.) służące do realizacji edukacji matematycznej. Zakupiono również przybory ułatwiające i wspomagające eliminowanie wad postawy u uczniów, w których zdiagnozowano powyższe problemy (zestaw gimnastyczny, piłki skaczące i inne). Ponadto z uwagi na zainteresowania uczniów i uczennic otaczającym środowiskiem przyrodniczym zakupione zostały środki i materiały dydaktyczne rozwijające uzdolnienia przyrodnicze i służące dokładniejszemu poznaniu środowiska (mikroskopy, lupy, stacje pogody, itp.)Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Jawornik Polski poprzez indywidualizację nauczania” w Zespole Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim od lutego 2011 r. realizowany jest projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Jawornik Polski poprzez indywidualizację nauczania” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projektem zostało objętych 73 uczniów klas I-III, u których zdiagnozowano zaburzenia umiejętności szkolnych i wady postawy. Główne zaburzenia w powyższym zakresie dotyczyły specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, umiejętności z zakresu edukacji matematycznej oraz wad postawy i obniżonej sprawności ruchowej. Wyłoniono również grupę uczniów z zainteresowaniami w kierunku przyrodniczym, chętną do rozwijania swoich pasji na dodatkowych zajęciach. Biorąc pod uwagę powyższą diagnozę zorganizowano następujące rodzaje zajęć:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy,

 • zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów.

W okresie od lutego do czerwca 2011 roku przeprowadzono po 30 godzin każdego rodzaju zajęć, które były realizowane w oparciu o autorskie programy opracowane przez nauczycieli specjalistów. Dobór metod i form pracy uzależniono przede wszystkim od dostosowania ich do aktualnych dyspozycji uczniów, rodzaju, stopnia i rozległości zaburzeń. Starano się, aby te zajęcia były różnorodne, aby uczeń miał okazję odpoczęcia od typowych obowiązków szkolnych, a znalazł dziedzinę, w której „poczuje smak sukcesu”. Bezpośredni kontakt ze środowiskiem podczas wycieczek, zajęć w terenie pomógł dostrzec dzieciom piękno otaczającej przyrody, uświadomić, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.

W ramach projektu szkoła została doposażona w innowacyjne środki dydaktyczne na kwotę 3290,60 zł, które ułatwiły realizację programów i zapewniły atrakcyjność zajęć dla dzieci.

Realizacja projektu w naszej szkole wzbogaciła ofertę zajęć edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznych dla dzieci zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, zwiększyła stopień i zakres wykorzystania innowacyjnych metod i środków dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, w znacznym stopniu wpłynęła na eliminowanie niepowodzeń szkolnych uczniów i wyrównywanie istniejących braków.

Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów jak również ich rodziców, którzy uświadomili sobie, jak ważna jest rola i znaczenie zindywidualizowanej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dalsza realizacja projektu kontynuowana będzie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013.

Małgorzata KojderProjekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Jawornik Polski poprzez indywidualizację nauczania” w Zespole Szkół nr 2 w Manasterzu

W ZS nr 2 w Manasterzu prowadzone były zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia korekcyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze uczniów. Zajęcia realizowane były od lutego do czerwca 2011r . w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Jawornik Polski poprzez indywidualizację procesu nauczania”

Na zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu realizowane były ćwiczenia mające wpływ na usprawnianie zaburzonych funkcji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych . Na zajęciach wykorzystywana była Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz gdzie zwracano uwagę na jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania. Zajęcia przebiegały w dwóch etapach. Etap wstępny obejmował ćwiczenia stymulujące i korekcyjne zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i ich koordynacji w formie zabaw i gier na materiale konkretnym. Na etapie właściwym przechodzono do operowania materiałem dydaktycznym, literowym i wyrazowym w różnych ćwiczeniach usprawniających umiejętności czytania i pisania

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych miały na celu pomóc uczniom w opanowaniu koniecznego, podstawowego materiału programowego. Uczniowie dzięki dodatkowym ćwiczeniom mogli lepiej zrozumieć treści matematyczne realizowane w czasie zajęć lekcyjnych. Dzieci pracowały w małej grupie, co pozwoliło nauczycielowi na indywidualizację nauczania. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i chęcią uczestniczyli w dodatkowych zajęciach. Mieli możliwość wykazać się swoimi wiadomościami, każda ich aktywność była zawsze pozytywnie oceniana.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna obejmowała uczniów zakwalifikowanych na podstawie badań lekarskich. Zajęcia prowadzone były w oparciu o autorski program dostosowany do potrzeb zdiagnozowanych uczniów. Głównym celem programu było: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego, a ponadto wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego ucznia. Struktura i treści poszczególnych zajęć dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, i warunków, jakie postawiła szkoła. W czasie zajęć wprowadzane były zabawy i gry ruchowe, które uatrakcyjniały zajęcia i mobilizowały ćwiczących do większego wysiłku.

Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze skierowane były do uczniów klas I – III, którzy interesują się tematyką przyrodniczą. Głównym ich celem było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych i równości szans, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Zajęcia były realizowane przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących, praktycznego działania, metody projektu badawczego. Dominowały doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje spontaniczne i kierowane. Wśród form pracy przeważały prace zespołowe z naciskiem na możliwość sprawdzenia wszystkich pomysłów dzieci oraz prezentacji ich wyników.

W realizacji zajęć wykorzystano atrakcyjne dla dzieci pomoce m.in.: stację pogody, zestawy do przeprowadzania eksperymentów chemicznych: "Wybuch wulkanu", "Powstawanie kryształu", zestawy: "Doświadczenia botaniczne", "Powietrze i woda", "Zasilanie baterią słoneczną", mikroskopy z dostępnymi preparatami, lupy, termometry, gry dydaktyczne, mapy, albumy i wydawnictwa popularnonaukowe, programy komputerowe będące na wyposażeniu szkoły, pomoce i materiały potrzebne do prowadzenia doświadczeń.

Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się hodowla dżdżownic, projekt badawczy, który sprawdzał funkcjonowanie rośliny w różnych warunkach (bez wody, bez światła, bez powietrza) oraz wyjazd do Rezerwatu Przyrody w Husowie.

Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, interesowały ich atrakcyjne metody pracy i nowoczesne pomoce dydaktyczne . Świadczy to o potrzebie i celowości prowadzenia zajęć. 

Galeria zjęć z realizacji programu.

 

Dostępne pliki:

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.