DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

 

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Formularz CEIDG-1 bez załączników

Załącznik CEIDG-MW

Załącznik CEIDG-RD

Załącznik CEIDG-RB

Załącznik CEIDG-SC

Załącznik CEIDG-PN

Załącznik CEIDG-POPR

Więcej informacji na stronie www.firma.gov.pl

 

 


 

 

Z dniem 31 marca 2009 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej. Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa w Urzędzie Gminy jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wzór wniosku został określony w drodze Rozporządzenia przez Radę Ministrów. Złożenie wniosku o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.


Nowe zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej:


 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarcza w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie zaświadczenia.

 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorców koncesji albo zezwolenia.

 3. Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń, bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą naczelnicy urzędów skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki wypełnia się dodatkowy formularz zawierający poprawki.

 4. Jeżeli wniosek został przesłany do Urzędu Gminy listem poleconym, podpis wnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

 5. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik przedsiębiorcy, należy do wniosku dołączyć ważne pełnomocnictwo.

 6. Zakres danych ewidencyjnych obejmuje:

  § Oznaczenie przedsiębiorcy

  § Numer PESEL

  § Numer NIP

  § Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca

  § Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD 2007

  Uwaga! Do końca 2009 r. przedsiębiorca jest zobowiązany podawać rodzaj wykonywanej działalności również wg kodów PKD 2004. Jest to informacja wymagana przez urzędy statystyczne

  § Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

  § Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej

  § Informacje o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.


Jednocześnie przypomina się przedsiębiorcom o obowiązku przeklasyfikowania przedmiotu wykonywanej działalności według nowej klasyfikacji działalności PKD 2007, która obowiązuje od 1 stycznia ubiegłego roku. Na dostosowanie dotychczasowych wpisów do nowych wymogów przedsiębiorcy maja czas do 31 grudnia 2009 r. Po dokonaniu aktualizacji przedsiębiorcy otrzymają z Urzędu Statystycznego nowe zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnosząc się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Przedsiębiorca ma również obowiązek zgłaszania organowi ewidencyjnemu w tym samym terenie informacji o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

ZAŁĄCZNIKI :

1. Wniosek  o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - str.1

2. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - str.2

3. Część EDG - MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

4. Część EDG - RB - Informacja o rachunkach bankowych

5. Część EDG - RD - Wykonywana działalność gospodarcza

6. Formularz do dokonywania korekt

7. Instrukcja wypełniania wniosku EDG - 1


 

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.