Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 226183
Szanowni Państwo!

Z dniem 01.01.2021 r. Gmina Jawornik Polski udostępnia nowe narzędzie do obsługi zamówień publicznych. Platforma SmartPZP to kompleksowe narzędzie do udzielania i realizacji zamówień publicznych dla administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. Narzędzie gwarantuje bezpieczne oraz zgodne z przepisami wykorzystanie nowoczesnych mechanizmów wspierających wybór Wykonawcy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z funkcjonalnością narzędzia, regulacjami i procedurami procesu zakupowego. Zapraszamy Wykonawców dostaw, usług lub robót budowlanych oraz do uczestnictwa w przyszłych postępowaniach o udzielnie zamówienia publicznego z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Osoba publikująca: Michał Kuźma
Data publikacji: 2017-02-15

 Nazwa pozycji Data
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego 2020-11-23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2020-11-06
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski - część III 2020-10-13
Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 682 w km 0+000 - 0+800 w m. Manasterz 2020-10-09
Remont drogi gminnej 110603R w km 0+000 - 0+990 w m. Manasterz 2020-10-09
Remont drogi gminnej 110627R w km 0+450 - 0+905 w m. Jawornik Polski 2020-10-09
Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 128/5, 283/3, 283/2 w km 0+430 - 1+410 w m. Hadle Szklarskie 2020-10-09
Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 1235 w m. Jawornik Polski, nr ewid. 1551 w m. Hucisko Jawornickie w km 0+000-2+120 2020-10-09
Odbudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 33/1 w m. Hucisko Jawornickie oraz na dz. nr ewid. 831/2, 521 w m. Widaczów 2020-10-06
Odbudowa (odtworzenie) mostu na rzece Mleczce w m. Manasterz 2020-10-02
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie widaczów na dz. o nr ewid. 294 2020-10-02
Remont boiska sportowego na terenie szkoły w m. Manasterz 2020-09-30
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski - część II 2020-09-21
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jawornik-Przedmieście na dz. o nr ewid. 1161/1 2020-09-09
Odbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jawornik Polski 2020-08-28
Remont boiska sportowego na terenie szkoły w m. Manasterz 2020-08-27
Budowa ogólnodostępnego zaplecza rekreacyjnego w Jaworniku Polskim 2020-08-20
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Manasterz, dz. o nr ewid. 2554/2, 2558/2, 2559/2, 2561/2, 2562/2, 2565/4, 2560/4 2020-07-27
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2020-07-13
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego 2020-07-02
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT 2020-07-02
Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP Jawornik Polski wraz z wyposażeniem 2020-06-09
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2020-05-04
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w ramach projektu pn.: "Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo ? Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych" 2020-01-20
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego 2019-11-21
Uruchomienie i świadczenie usługi dostepu do Internetu 2019-11-12
Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo ? Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych" 2019-11-08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na wyprzedzające finansowanie realizacji inwestycji 2019-09-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT 2019-09-19
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2019-09-19
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2019-07-04
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2019-06-11
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2019-05-30
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w m. Manasterz w ram 2019-03-29
Docieplenie Kaplicy Cmentarnej w Hucisku Jawornickim 2019-03-28
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku oczyszczalni ścieków w m. Manasterz w ram 2019-01-15
Remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu 2019-01-11
Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia w ramach projektu 2019-01-09
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Manasterz i Zagórze w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej Etap II - budowa części kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Manaster 2018-12-12
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego 2018-11-22
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2018-11-16
Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu 2018-11-15
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn.: 2018-11-14
Zakup wraz z dostawą sprzętu stomatologicznego do szkół w Jaworniku Polskim oraz Manasterzu 2018-11-02
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów w ramach projektu pn.: 2018-10-26
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2018-10-26
Remont ciągu dróg gminnych: nr 110601R Manasterz ? Rzeki ? Husów dz. nr ewid. 29/2, 29/3, 29/4 w km 0+000-0+193, 0+260-0+645 oraz dz. nr ewid. 25 w km 0+000-0+280 w miejscowości Manasterz 2018-09-26
Dostawa sprzętu TIK do szkół w gminie Jawornik Polski w ramach projektu 2018-09-20
Remont ciągu dróg gminnych: nr 110612R Zagórze-Droga Główna ? Dział (dz. nr ewid. 752, 1019) w km 0+000-0+070, 0+077- 0+600 oraz na dz. nr ewid. 1040, 1045 w km 0+000-0+300 w miejscowości Zagórze 2018-09-17
Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzania szkoleń 2018-09-13
"Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" Dostawa wraz z montażem (piece) 2018-09-05
Zakup i dostawa wyposażenia klasopracowni w pomoce dydaktyczne do szkół w gminie Jawornik Polski w ramach projektu 2018-08-27
Dostawa sprzętu TIK do szkół w gminie Jawornik Polski w ramach projektu 2018-08-24
Dostawa sprzętu TIK do szkół w gminie Jawornik Polski 2018-08-08
Remont drogi gminnej Nr 110628 R Jawornik Polski ? Pasterniki ? Łąka dz. nr ewid. 1463 w km 0+000-0+920 w miejscowości Jawornik Polski 2018-08-01
Remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu 2018-07-16
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2018-06-28
Remont drogi gminnej Nr 110623 R Jawornik Polski ? Pasterniki ? Dział ? Łazy dz. nr ewid. 974 w km 0+000-0+930 w miejscowości Jawornik-Przedmieście 2018-06-11
"Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" 2018-06-02
Remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu 2018-05-21
Remont trzech dróg gminnych 2018-04-27
Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia oraz remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu Modernizacja Punktu Selektywnego zbierania odpadów w Jaworniku Polskim 2018-04-23
Remont drogi dz. nr ewid. 300/2 w km 0+000-0+650 w miejscowości Hucisko Jawornickie 2018-04-19
Modernizacja ogrodzenia i oświetlenia oraz remont placu w m. Jawornik Polski w ramach projektu Modernizacja Punktu Selektywnego zbierania odpadów w Jaworniku Polskim 2018-03-19
Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin 2018-03-15
"Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szkoły w m. Manasterz, gm. Jawornik Polski" 2018-02-28
Przedmiot zamówienia:"Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" 2018-01-22
"Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szkoły w m. Manasterz, gm. Jawornik Polski" 2018-01-04
Przedmiot zamówienia: "Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" Dostawa wraz z dostawą 2018-01-04
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2018-01-03
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2017-12-05
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 2017-11-22
Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu 2017-11-17
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do obiektów Zamawiającego 2017-11-16
Przedmiot zamówienia:"Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" Dostawa wraz z montażem 2017-11-03
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego 2017-11-06
Pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: "Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin", Część III ? Pełnienie nadzoru inwestorskieg 2017-10-27
Remont drogi dz. nr ewid. 31 w km 0+000 ? 0+650 w miejscowości Widaczów 2017-10-27
Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szkoły w m. Manasterz 2017-10-27
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin 2017-10-09
Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szkoły w m. Manasterz 2017-10-02
Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szkoły w m. Manasterz, gm. Jawornik Polski 2017-09-08
Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie szkoły w m. Manasterz, gm. Jawornik Polski 2017-08-14
Remont placu z przeznaczeniem do organizacji imprez w m. Zagórze w ramach zadania pn.: Poprawa estetyki i atrakcyjności miejscowości poprzez budowę placu przeznaczonego do organizacji spotkań kulturalnych i plenerowych obok budynku Świetlicy Wiejskiej w m 2017-08-04
"Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin" 2017-07-18
Remont ciągu dróg gminnych: nr 110609R Manasterz-Przyboś-Dział-Rzeki w km 0+000-1+130, dz. nr ewid. 1322/2, 1322/1 oraz w km 0+000-0+320 dz. nr ewid. 1044 w miejscowości Manasterz 2017-07-11
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2017-06-28
"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - instalacja odnawialnych źródeł energii" 2017-06-20
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz w ramach projektu 2017-06-16
Remont dwóch dróg gminnych 2017-06-09
Budowa oczyszczalni ściekow w miejscowości Manasterz w ramach projektu 2017-05-30
Remont dwóch dróg gminnych 2017-05-23
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Manasterz w ramach projektu 2017-05-22
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii - prace termomodernizacyjne (ogólnobudowlane) 2017-04-11
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii ? prace termomodernizacyjne (ogólnobudowlane) 2017-03-17
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do obiektów Zamawiającego 2016-12-15
Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu 2016-12-06
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO 2016-11-28
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2016-11-28
Remont drogi gminnej nr 1 10625R Jawornik Polski - Zapady - Rzeki na dz. nr ewid. 2409 w km 0+000-0+132 w m. Hadle Szklarskie, dz. nr ewid. 869 w km 0+141-0+390 w m. Jawornik Polski 2016-10-26
Remont drogi gminnej nr 1 10602R Manasterz - Rzeki - Tarnawka na dz. nr ewid. 106/1 w km 0+000-0+730, w km 0+786-0+940 w m. Manasterz 2016-10-10
Remont ciągu dróg: gminnej Nr 110615 R Hadle Kańczuckie - Mleczarnia -Pastwiska dz. nr ewid. 372 w km 0+425-1+055 w miejscowości Hadle Kańczuckie i drogi gminnej Nr 110616 R Hadle Szklarskie - Hadle Kańczuckie dz. nr ewid. 44/1, 80, 1534 w km 0+000-0+207 2016-09-02
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Jawornik-Przedmieście ? Górny Koniec - Etap 1 2016-09-02
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Jawornik-Przedmieście ? Górny Koniec - Etap 1 2016-07-22
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do obiektów Zamawiającego 2016-06-24
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 2016-06-16
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do obiektów Zamawiającego 2016-06-10
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x25 mm2 w miejscowości Widaczów. OBWÓD 1 2016-04-21
Remont drogi gminnej Nr 110608R Zagórze-Magazyny GS-Medynia dz.nr ewid. 175/1 w km 0+000-2+150 w miejscowości Zagórze 2016-04-15
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii ? Ocieplenie fundamentów 2016-04-11
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego 2016-03-21
Budowa Kaplicy Cmentarnej w miejscowości Hucisko Jawornickie 2016-03-14
Budowa Kaplicy Cmentarnej w miejscowości Hucisko Jawornickie 2016-02-09
Docieplenie Kaplicy Cmentarnej w Manasterzu 2016-01-20
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek dwóch szkół na terenie Gminy Jawornik Polski 2015-12-28
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek dwóch szkół na terenie Gminy Jawornik Polski 2015-12-14
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2015-12-07
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO 2015-11-30
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych 2015-11-26
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2015-11-24
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego 2015-11-16
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2015-11-13
Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu 2015-11-10
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - Utworzenie żłobka samorządowego ? Zakup wraz z dostawą zabawek, artykułów plastycznych, pomocy dydaktycznych oraz zakup wraz z dostawą i montażem mebli i wyposażenia 2015-10-30
Przebudowa drogi gminnej Hadle Szklarskie - Grzegorzówka w km 0+325 - 0+425 2015-10-23
Remont drogi gminnej Nr 110628R dz. ewid.1141 w miejscowości Jawornik Polski ? Pasterniki ? Kowale ? Dołki w km 0+560 ? 1+210 2015-10-19
Budowa mikroinstalacji prosumenckich dla budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Gminie Jawornik Polski 2015-09-23
Przebudowa drogi gminnej Hadle Szklarskie ? Grzegorzówka w km 0+325 - 0+425 2015-09-22
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - Utworzenie źłobka samorządowego - zakup wraz z dostawą i montażem wyposażenia kuchni 2015-09-10
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych, zakup komputerów dla 3 świetlic, zakup drukarek, zapewnienie dostępu do Internetu oraz prace instalacyjne sprzętu komputerowego 2015-09-10
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - utworzenie żłobka samorzadowego- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na placach, chodnikach i dojazdach, dopstawe i montaz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz remont tarasu na pod 2015-08-31
Remont placu przy OSP w Manasterzu na dz. nr ewid. 3179 w m. Manasterz 2015-08-24
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuncze-zakup wraz z dostawa wyposazenia kotlowni 2015-08-21
Zakup wraz z dostawą wyposażenia kotłowni 2015-08-12
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Jawornik Polski 2015-07-31
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2015-07-29
Remont placu przy OSP w Manasterzu na dz. nr ewid. 3179 w m. Manasterz 2015-07-28
Zakup wraz z dostawą klepek parkietowych i płyt mozaikowych 2015-07-23
Zakup wraz z dostawą płytek granitowych 2015-07-20
Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia 2015-07-13
Zakup wraz z dostawą płytek granitowych 2015-07-10
Zakup wraz z dostawą klepek parkietowych i płyt mozaikowych 2015-07-10
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia 2015-07-03
Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia 2015-06-19
Zakup wraz z dostawą stolarki drzwiowej 2015-06-03
Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Manasterz w km 166+000 do km 171+200 2015-05-28
Instalacja elektryczna i teletechniczna - zakup wraz z dostawą materiałów 2015-05-21
Przebudowa budynku dworu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze - Utworzenie żłobka samorządowego 2015-05-12
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2015-04-30
Przebudowa drogi gminnej Hadle Szklarskie - Grzegorzówka 2015-03-20
Remont dróg powodziowych w 2015 roku 2015-03-18
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 6 osób 2015-03-09
Opracowanie projektu budowlanego na przeniesienie drogi gminnej nr 1 10602R Manasterz - Rzeki - Tarnawka 2015-02-24
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 6 osób 2015-02-25
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych 2014-11-25
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego 2014-11-19
Utwardzenie placów parkingowych na terenie Gminy Jawornik Polski 2014-11-18
Remont chodnika w Zespole Pałacowo Parkowym w Hadlach Szklarskich 2014-11-07
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2014-11-06
Doposażenie 2 oddziałów przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych 2014-10-16
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych, zakup komputerów dla 2 świetlic, zakup drukarek, zapewnienie dostępu do Internetu oraz prace instalacyjne sprzętu komputerowego 2014-09-25
Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup sprzętu specjalistycznego dla niepełnosprawnych, zakup komputerów dla 2 świetlic, zakup drukarek, zapewnienie dostępu do Internetu oraz prace instalacyjne sprzętu komputerowego 2014-09-17
Utwardzenie placów parkingowych na terenie Gminy Jawornik Polski 2014-08-28
Remont grogi gminnej nr 1 10631 R Jawornik Polski - Pasterniki - Zadział - Laskówka 2014-08-14
Utwardzenie pkaców parkingowych na terenie Gminy Jawornik Polski 2014-08-13
Przebudowa drogi gminnej Nieważka 2014-07-23
Doposażenie 2 oddziałów przedszlonych przy 2 szkołach podstawowych 2014-07-14
Docieplenie budynków na terenie Gminy Jawornik Polski 2014-07-02
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polsk 2014-07-01
BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH 2014-06-17
Dostosowanie toalet w 2 oddziałach przedszkolnych 2014-06-11
Zakup wyposażenia do 2 oddziałów przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych 2014-06-11
Dostosowanie toalet w 2 oddziałach przedszkolnych 2014-05-28
REMONT DRÓG GMINNYCH 2014-05-23
Organizacja placów zabaw, dostosowanie toalet oraz zakup wyposażenia do 2 oddziałów przedszkolnych przy 2 szkołach podstawowych 2014-05-07
Zaciągnięcie kredytu długotrminowego 2014-04-25
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 16 osób w ramach projektu 2014-04-17
Budowa Domu Pogrzebowego w miejscowości Manasterz 2014-04-16
Remont dróg gminnych 2014-03-25
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 16 osób w ramach projektu 2014-04-03
Budowa Domu Pogrzebowego w miejscowości Manasterz 2014-03-21
Remont drogi gminnej nr 1 10604 R Manasterz - od drogi krajowej - Nieważka w km 0+950 - 2+682, działka nr ewid. 2085/1 w m. Manasterz 2014-03-20
Remont dróg gminnych 2014-03-07
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu Ochrony i promocji zdrowia - 2014 2014-02-05
Dowóz i odwóz dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz wychowania przedszkolnego z obwodu Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim w roku 2014 2013-12-20
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego 2013-11-28
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO 2013-11-19
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Urzędu Gminy Jawornik Polski 2013-11-15
Budowa Domu Pogrzebowego w miejscowości Manasterz 2013-10-25
Budowa Domu Pogrzebowego w miejscowości Manasterz 2013-10-08
OSP Hucisko Jawornickie - wymiana pokrycia dachowego 2013-08-07
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych i szkoleń miękkich dla 14 osób w ramach projektu 2013-07-24
OSP Hucisko Jawornickie - wymiana pokrycia dachowego 2013-07-23
Modernizacja kotłowni - wykonanie instalacji solarnej - instalacja elektryczna w ZS nr 1 w Jaworniku Polskim 2013-07-22
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2013-07-18
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim oraz Remizy OSP w Hucisku Jawornickim 2013-07-17
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2013-07-01
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2013-06-21
Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2013-06-14
Przetarg nieograniczony pn.: Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski 2013-05-07
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu Ochrony i promocji zdrowia 2013-04-25
Przetarg nieograniczony pn.: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego 2013-04-17
Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 759, 435/1, 435/2, 435/3, 435/4, 550 w miejscowości Manasterz w km 0+000-2+650 2013-03-18
Przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego 2012-03-21
Przetarg nieograniczony pn. Remont Wiejskiego Domu Kultury w Manasterzu w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 2012-04-03
Przetarg nieograniczony pn. Remont dróg na terenie Gminy Jawornik Polski 2012-04-10
Przetarg nieograniczony pn. dostawa drewna na wykonanie więźby dachowej na budynku kulturalno usługowym Kina i Banku Spółdzielczego 2012-04-30
Przetarg nieograniczony pn. Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej, w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska wraz odbudową drogi gminnej nr 1 10602 R relacji Manasterz Rzeki Tarnawka w m. Manasterz, Gm. Jawornik Polski, powiat przeworsk 2012-05-10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wsparcie rodzin i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Jawornik Polski 2012-05-28
OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA - usługi Wsparcie rodzin i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Jawornik Polski 2012-06-04
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu oraz izolacji pionowej ścian przyziemia w dworze w Hadlach Szklarskich 2012-06-05
Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa budynku produkcyjnego z przeznaczeniem na Dom Strażaka pełniącego funkcję kulturalno społeczne w ramach działania 413 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 2013 2012-06-08
Przetarg nieograniczony pn. Remont dachu oraz izolacji pionowej ścian przyziemia w dworze w Hadlach Szklarskich 2012-07-06
Przetarg nieogranoczony pn. Budowa kaplicy cmentarnej w Hadlach Szklarskich 2012-07-17
Przetarg nieograniczony pn. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych 2012-08-09
Przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2012-08-20
Dostawa oleju napędowego dla potrzeb jednostek sprzętowych i transportowych Urzędu Gminy Jawornik Polski. 2012-10-03
Zakup sceny wraz z zadaszeniem w ramach działania 313,322,323 -Odnowa i rozwój wsi- objętego PROW na lata 2007 - 2013 2012-10-25
Zakup sceny wraz z zadaszeniem w ramach działania 313,322,323 - Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW na lata 2007 - 2013 2012-11-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO 2012-12-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dowóz i odwóz dzieci Zespołu Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim w roku szkolnym 2012/2013, 2013/2014 z terenu Gminy Jawornik Polski. 2012-12-19
Informacja o wynikach otwarcia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu Ochrona i promocja zdrowia 2014-03-10
Zaproszenie do przedstawienia ofert cenowych 2014-03-26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu Ochrony i promocji zdrowia 2016-02-12
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu: Kultury fizycznej i sportu. 2016-02-12


  Ilość odwiedzin: 469008