Baner g?owny strony UG Jawornik Polski Strona ministerstwa
Normalna wielko?? czcionki
?rednia czcionka
Du?a czcionka
Kontrast 2
    PRAWO LOKALNE


Data publikacji: 2008-03-11
 
Grupa: PRAWO LOKALNE
Nazwa pozycji STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAWORNIK POLSKI 2008-2020
Opis

Uchwała Nr 144/XX/2008
Rady Gminy Jawornik Polski
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Jawornik Polski na lata 2008 – 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.),

Rada Gminy Jawornik Polski
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się „Strategię Rozwoju Gminy Jawornik Polski na lata 2008 – 2020”, której tekst stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data publikacji 2008-03-11
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 702148