Projekty

18 marca 202109 czerwca 2020


Gmina zrealizowała projekt pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Jawornik Polski poprzez zakup samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji

26 kwietnia 2017

 

 

Gmina Jawornik Polski wraz  z Partnerem – Gminą Markowa przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”

Przedmiotem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski
i Markowa poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz. Zadania te stanowią I Etap inwestycji. W kolejnych etapach planowane jest wybudowanie sieci kanalizacyjnych w miejscowościach: Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Zagórze, Widaczów, Hucisko Jawornickie oraz pozostała część miejscowości Manasterz, jak również wykonanie sieci
i podłączenie do oczyszczalni miejscowości Husów i Tarnawka. 

Zakres planowanego do realizacji I Etapu obejmuje:

Zadanie 1: Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Manasterz

Przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qśrd = 600 m3/d
w miejscowości Manasterz, która będzie przyjmowała ścieki z projektowanej w ramach przedmiotowego projektu sieci kanalizacji sanitarnej z części miejscowości Manasterz (scharakteryzowanej w poniższym zadaniu), a w przyszłości także miejscowości Widaczów, Hadle Szklarskie, Hadle Kańczuckie, Zagórze i Hucisko Jawornickie (Gmina Jawornik Polska) oraz
z miejscowości Husów, Tarnawka (Gmina Markowa).

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

-         obiektów kubaturowych oczyszczalni ścieków wraz z instalacjami wewnętrznymi,

-         ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków;

-         uzbrojenia i zagospodarowania terenu;

-         kanału zrzutowego odprowadzającego ścieki sanitarne oczyszczone z oczyszczalni ścieków Manasterz oraz wody opadowe z dachów budynków oczyszczalni do rzeki Mleczka;

-         wykonanie instalacji solarnej dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla oczyszczalni ścieków w Jaworniku Polskim.

Zadanie 2: Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni ścieków i pompowni zagrodowych dla części miejscowości Manasterz.

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

-         prac wstępnych,

-         robót ziemnych,

-         robót montażowych,

-         kolizji z obiektami terenowymi,

-         studzienek rewizyjnych,

-         pompowni ścieków.

 

 

Wkład UE  10 389 156,34 zł

Wartość projektu: 16 606 443,58 zł Wybudowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Manasterz w 50% będzie stanowiła własność Gminy Jawornik Polski i w 50% Gminy Markowa, gdyż ścieki do niej odprowadzane będą z miejscowości leżących
w granicach administracyjnych obu gmin, które tworzą Aglomerację Manasterz.

Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski

28 września 2017


Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”

Dostawa wraz z montażem

 

W dniu 28 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej nr III „Czysta energia”, Działania 3.1, jeszcze w tym samym dniu ruszyły prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego.

Przedmiotem projektu są jednostki wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE (instalacje solarne, zestawy paneli fotowoltaicznych, kotły na biomasę), ich montaż u odbiorców końcowych (gospodarstwa domowe mieszkańców gmin partnerskich) w systemie rozproszonym (parasolowym). Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Gminę Jawornik Polski, jako Partnera wiodącego oraz Gminę Hyżne i Gminę Żołynia jako Partnerów w projekcie.

Łącznie projektem zostanie objętych 823 gospodarstw domowych, w tym z Gminy Jawornik Polski 280, z Gminy Hyżne 354 i z Gminy Żołynia 189.

Zostanie zamontowanych/zainstalowanych w gospodarstwach domowych łącznie:

* 205 instalacji fotowoltaicznych w Gminie Jawornik Polski, 253 w Gminie Hyżne, 69 w Gminie Żołynia,

* 115 instalacji kolektorów solarnych w Gminie Jawornik Polski, 147 w Gminie Hyżne, 146 w Gminie Żołynia,

* 60 kotłów na biomasę w Gminie Jawornik Polski, 50 w Gminie Hyżne, 21 w Gminie Żołynia.

Celem głównym projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Jawornik Polski, Gminie Hyżne i Gminie Żołynia, dzięki realizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych – gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

 

Wskaźniki produktu kluczowe

* Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe] – 1,29.

* Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt] – 4,87.

Wskaźniki dotyczą łącznej mocy zainstalowanej dla 527 szt. zestawów paneli fotowoltaicznych 408 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 131 szt. kotłów klasy 5 na biomasę.

Pomiar na podst. protokołów odbioru oraz umowy z mieszkańcami.

* Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] – 527.

* Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] – 539.

Wskaźniki dotyczą liczby wybudowanych jednostek wytwarzania energii (zestawów paneli fotowoltaicznych, instalacji solarnych, kotłów na biomasę) podane w liczbie sztuk.

 

Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich - 9 959 829,58 zł

Wartość projektu - 12 946 980,20 zł

« Powrót do wszystkich aktualności

 

Informacje o realizowanym projekcie

17 lutego 2017

NAZWA PROJEKTU: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jawornik Polski, wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30

 Wkład UE:  461 736,76zł (dofinansowanie w wysokości 85 %)

 Wartość projektu: 660 807,71 zł

 Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zmniejszenie emisji CO2 i pyłu PM-10 do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej w Gminie Jawornik Polski, poprzez: głęboką modernizację budynku Urzędu Gminy (UG) w Jaworniku Polskim w zakresie: modernizacja systemu c.o. (wymiana instalacji c.o. i jej izolacja; wymiana grzejników wraz z zaworami termostatycznymi i automatyką pogodową; montaż kogeneracyjnego kotła gazowego kondensacyjnego do c.o. i c.w.u.; montaż pompy ciepła powietrznej); modernizacja systemu c.w.u. (wymiana instalacji i izolacji; zastosowanie cyrkulacji wody na pionach; zastosowanie zasobnika c.w.u.); montaż fotowoltaiki; ocieplenie budynku i termomodernizacja podłogi; wymiana. stolarki zewnętrznej, do 31 października 2017r.

 

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaworniku Polskim

21 lutego 2018

 

 

Nazwa projektu: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Jaworniku Polskim

Celem głównym modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest zwiększenie ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców Gminy Jawornik Polski w sposób selektywny i zmniejszenie ilości odpadów trafiających do systemu w formie zmieszanej.

Cele szczegółowe to:

·         Osiągnięcie wysokiej jakości recyklingu poprzez zebranie frakcji odpadów
o dużej czystości

·         Wypełnienie zobowiązań ustawowych kierowanych zarówno do gmin jak
i przedsiębiorców .

·         Minimalizacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości (spalanie odpadów, tworzenie dzikich wysypisk).

·         Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych.

 

Realizacja modernizacji PSZOK polega na:

- utwardzeniu terenu na którym PSZOK się znajduje, pozwalającym na przejazd pojazdów nawet o znacznej masie, a także pozwalające na manewrowanie pojazdów
z odpadami,

- modernizacji ogrodzenia z oświetleniem

- wyposażeniu PSZOK w niezbędne pojemniki do gromadzenia odpadów

 

Wkład UE: 137 228,91 zł

Wartość projektu: 265 063,68  zł

Zdjęcia:

Kliknij na miniaturkę aby powiększyć

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

width=
Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top