Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu


 


CYKL SZKOLEŃ

01 grudnia 2015

W dniu 26 i 27 listopada br. odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” . Szkolenia odbywały się w świetlicach utworzonych w ramach projektu tj. w następujących budynkach

- Dom Ludowy w Manasterzu

- Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

- Wiejski dom Kultury w Hadlach Szklarskich

- Zespół Szkół Nr 1 w Jaworniku Polskim

- Gminny Ośrodek Kultury w Jaworniku Polskim.

Uczestnicy poznali zasady obsługi komputera oraz platformy elerningowej.


Spotkanie informacyjne

23 listopada 2015

W dniu 19 listopada 2015r. o godz. 14.00 odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski”. W spotkaniu brało udział 100 osób, którym przedstawiono szczegółowo poszczególne zapisy umowy uczestnictwa. Dodatkowo zespół projektowy udzielał dodatkowych wyjaśnień poszczególnym osobom. Na zakończenie spotkania nastąpiło podpisanie umów uczestnictwa oraz przekazanie informacji dotyczącej terminów oraz lokalizacji szkoleń.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

09 listopada 2015

Niniejszym informujemy, że zakończono rekrutację do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski” . Wszystkie osoby, które uczestniczyły w procesie rekrutacji zostaną powiadomione o jej wynikach.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

28 października 2015

Niniejszym informujemy, że rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie prowadzona w terminie 03.11.2015-05.11.2015 w godzinach 9.00 - 14.00.
W celu ułatwienia składania dokumentów  zostają ustalone następujące miejsca rekrutacji:
- Manasterz - Dom Ludowy
- Hucisko Jawornickie - Remiza OSP
- Hadle Szklarskie - Zespół  Pałacowo-Parkowy
- Jawornik Polski - Technitex

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Jawornik Polski oraz prowadzić gospodarstwo domowe na terenie tutejszej gminy.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:
- znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
- nie posiadać dostępu do Internetu
- nie posiadać komputera. 

Grupy docelowe:
1) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;

a) osobie samotnie gospodarującej, 634,- zł netto

b) osobie w rodzinie, 514- zł netto.

2) Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

miesięczny dochód netto nie przekracza 674,- zł na osobę w rodzinie

lub 764,- zł na osobę w rodzinie jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

3) Dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkiem pomocy społecznej (514,- zł na 1 osobę)

4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (według orzecznictwa ZUS);

a) pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

b) rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób niepełnosprawnych.

5) Rodziny zastępcze;

6) Rodzinne domy dziecka

7) Samotni rodzice

8) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45- zł);

9) Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce (osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,5 za ostatni rok szkolny lub ocena opisowa ), z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym ( wskaźnik za 2014 rok wynosi 1340,- zł) .

Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu jest:
Ograniczenie zagrożeń wykluczenia cyfrowego spowodowanego warunkami ekonomicznymi lub orzeczoną niepełnosprawnością na terenie Gminy Jawornik Polski.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania


Zaproszenie na spotkanie informacyjne

15 października 2015

Wójt Gminy Jawornik Polski serdecznie zaprasza osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie  "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" na spotkanie informacyjne, które  odbędzie się 27.10.2015 r., o godz. 14 00 w budynku Technitex w Jaworniku Polskim

Na spotkaniu przekazane zostaną aktualne informacje na temat projektu.INFORMACJA

20.03.2015

Uprzejmie prosimy, iż w przypadku zmiany danych kontaktowych do Państwa (numer telefonu, adres) lub zmiany dowodu osobistego, nazwiska, miejsca zamieszkania o zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Projektu.

Biuro projektu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

23.12.2014

W ramach prowadzonych rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" w  terminie 19-21.11.2014r. zrekrutowano do projektu 95 osób.
Ze względu na niewystarczającą liczbę uczestników przeprowadzono dodatkową rekrutację w dniu 16.12.2014r. w wyniku której zrekrutowano 5 osób.
Jednocześnie utworzona została lista rezerwowa, na której znajduje się 16 osób które spełniają wszystkie wymogi formalne.
W wyniku prowadzonej w sposób otwarty i z zasadą równości szans wyłonono 100 uczestników projektu.


SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU

19.12.2014

W okresie 15.12.2014 - 19.12.2014 odbyły się szkolenia dla beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szkolenia odbywały się w świetlicach przyszkolnych w Manasterzu oraz Jaworniku Polskim wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy w ramach projektu.
Szkolenia odbywały się w grupach 10-cio osobowych i były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.
Zakres szkoleń obejmował: podstawowe informacje o komputerze, system operacyjny, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, podstawy korzystania z Internetu, poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe, korzystanie z platformy e-lerningowej. W czasie szkoleń uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i informacyjne oraz korzystali z przygotowanych posiłków.
Przeszkolno 100 beneficjentów oraz 4 osoby z jednostek podległych.
Po zakończeniu szkolenia uczestnikom przekazany został sprzęt komputerowy (komputer przenośny, drukarka laserowa, pendrive) wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu.


INFORMACJA

12.12.2014

Niniejszym informujemy, że dodatkowa rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie
prowadzona w dniu 16 grudnia 2014  w godzinach 10.00 - 11.00. w Zespole Pałacowo Parkowym w Hadlach Szklarskich.


REKRUTACJA DO PROJEKTU

17.11.2014

Niniejszym informujemy, że rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski" będzie prowadzona w terminie 19.11.2014-21.11.2014 w godzinach 9.00 - 14.00.
W celu ułatwienia składania dokumentów  zostają ustalone następujące miejsca rekrutacji:
- Manasterz - Dom Ludowy
- Hucisko Jawornickie - Remiza OSP
- Hadle Szklarskie - Zespół  Pałacowo-Parkowy
- Jawornik Polski - Technitex

Osoby deklarujące udział w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Jawornik Polski oraz prowadzić gospodarstwo domowe na terenie tutejszej gminy.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu:
- znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu
- nie posiadać dostępu do Internetu
- nie posiadać komputera. 

Grupy docelowe:
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (542 zł gospodarstwo jednoosobowe, 456 zł w gospodarstwach wieloosobowych)
- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające di otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (574 zł na jedną osobę, 664 zł na osobę w gospodarstwie domowych w którym są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności)
- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej (456 zł na jedną osobę)
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
- rodziny zastępcze
- rodzinne domy dziecka
- samotni rodzice
- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatorem w Monitorze Polski przez Prezesa ZUS  (obecnie jest to kwota 844,45 zł)
- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik : „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzany na 1 osobę w gospodarstwie domowych opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2012 wynosi  1278,43 zł)
 
Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny

Celem głównym projektu jest:
Ograniczenie zagrożeń wykluczenia cyfrowego spowodowanego warunkami ekonomicznymi lub orzeczoną niepełnosprawnością na terenie Gminy Jawornik Polski.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego dla 100 gospodarstw domowych, wyposażenie gospodarstw w sprzęt komputerowy, zapewnienie stałej obsługi serwisowej oraz przeszkolenie odbiorców końcowych m.in. w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu
 
Cel główny projektu będzie realizowany za pomocą celów szczegółowych:
- zidentyfikowanie beneficjentów ostatecznych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
- dostarczenie beneficjentom ostatecznym zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do sieci
- uruchomienie stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w 2 świetlicach przyszkolnych
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności beneficjentów ostatecznych w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu poprzez prowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-lerningowych
- ułatwienie powszechnego dostępu do Internetu poprzez wyposażenie 2  świetlic przyszkolnych w sprzęt komputerowy

Okres realizacji projektu obejmuje 18 miesięcy. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.


KONFERENCJA PROMUJĄCA

14.11.2014

W dniu 14.11.2014 w budynku "Technitex" w Jaworniku Polskim odbyła się konferencja promująca projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski". Na spotkaniu przekazano informacje na temat projektu oraz odpowiadano na indywidualne pytania zainteresowanych z zakresu projektu. W ramach projektu zaplanowano i sfinansowano poczęstunek dla obecnych na konferencji.

Zdjęcia z konferencjki publikujemy w galerii.


ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PROMUJĄCĄ

7.11.2014

W dniu 14.11.2014 w budynku "Technitex" w Jaworniku Polskim odbędzie się  się konferencja promująca projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jawornik Polski". Na spotkaniu przekazane będą szczegółowe informacje na temat projektu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału.

 


Świąteczny prezent dla Gminy Jawornik Polski - 956 876,00 zł

 

23.04.2014

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Gmina Jawornik Polski pozyskała kwotę 956 876,00 zł. Na realizacje projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jawornik Polski”. W ramach zadania 100 gospodarstw naszej gminy spełniających założone kryteria, otrzyma wsparcie w postaci sprzętu komputerowego, bezpłatnego dostępu do internetu oraz możliwość bezpłatnych szkoleń z zakresu korzystania z w/w sprzętu. Ponadto w ramach realizacji projektu zostanie zakupione 30 komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim oraz Zespołu Szkół nr 2 w Manasterzu. W ramach projektu Urząd Gminy przewiduje także 10 kompletów specjalistycznego sprzętu dla osób niepełnosprawnych.

 


Artykuły w mediach

 

http://www.tvprzeworsk.com.pl/swiateczny-prezent-dla-gminy-jawornik-polski-956-87600-zl/

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Polityka plików Cookie

width=
Punkt potwierdzania Profili Zaufanych
Ostrzeżenia meteorologiczne
MONITORING POWODZIOWY
.
.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
http://med4treat.top